به نام خدا 

reaction profile and energy - activation energy 

نظریه های سینتیک شیمیایی :

۱) نظریه ی برخورد

برخورد موثر یا کارا و برخورد ناکارا

برخورد مولکول ها

انرژی فعال سازی

پیچیده ی فعال

سه ویژگی در نظریه ی برخورد :

۱) تعداد برخورد ها

۲) جهت گیری مناسب ذرات هنگام برخورد

برای درک بهتر مطلب انیمیشن را می بینیم

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/collis11.swf

۳) انرژی مناسب ذرات هنگام برخورد

۲) نظریه ی حالت گذار

پیچیده ی فعال و ویژگی های آن ها

ساز و کار یک واکنش گرماگیر و یک واکنش گرماده 

منحنی پیشرفت واکنش

منحنی های پیشرفت واکنش های شیمیایی ( یک مرحله ای یا بنیادی و غیره )

مثالی از یک واکنش بنیادی

رابطه سرعت متوسط واکنش

منحنی پیشرفت واکنش ( تک مرحله ای ) 

منحنی پیشرفت واکنش و تغییرات انرژی  

۱) واکنش یک مرحله ای 

واکنش یک مرحله ای 

انرژی فعالسازی واکنش های رفت و برگشت 

انرژی فعالسازی رفت و برگشت  

۲) واکنش دو مرحله ای  

واکنش دو مرحله ای