به نام خدا  

نکته ۱ :‌ در حل مسائل سینتیک ابتداباید به یکای سرعت توجه نموده و داده های مسئله را متناسب با آن تغییر دهیم تا دچار اشتباه نشویم .

1 ) مولهای یکی از مواد شرکت کننده در واکنشی طی 50 ثانیه از 0.4 مول به 0.2 مول کاهش یافته است ، سرعت متوسط این واکنش بر حسب مول بر دقیقه نسبت به آن گونه کدام است ؟

1 ) 0/24     2 ) 0/20     3 ) 0/40     4 ) 0/48

  نکته ۲ : اگر سرعت یکی از گونه های شرکت کننده در واکنش را در اختیار داشته باشیم می توانیم با استفاده از روابط استوکیومتری و معادله واکنش سرعت سایر گونه ها چه واکنش دهنده و چه فراورده را محاسبه نماییم .

2 ) اگر در واکنش :

3BrO- --> 2Br- + BrO3-    

سرعت ناپدید شدن یون - BrO برابر 0.06 مول بر ثانیه باشد سرعت تشکیل یون - Br چند مول بر ثانیه است ؟

1 ) 0.02       2 ) 0.03   3 ) 0.04       4 )    0.05

۳) اگر یون هیپوبرومیت در محلول 2.5 مول بر لیتر خود مطابق واکنش :

          3BrO- --> 2Br- + BrO3-

تجزیه شود و 90 ثانیه پس از آغاز واکنش غلظت این یون در محلول به 1.96 مول بر لیتر کاهش یابد سرعت متوسط تشکیل یون برومات برابر چند مول بر لیتر بر دقیقه است ؟ 

1) 0.16   2) 0.24   3) 0.12   4) 0.32    

۴) اگر8.34 گرم PCl5  را درظرفی گرما دهیم و پس از گذشت 20 ثانیه 25 درصد آن تجزیه شده باشد سرعت تشکیل گاز کلر در این واکنش بر حسب مول بر دقیقه ، کدام است ؟

 (P = 31  ,  Cl = 35.5 g/mol) 

1 ) 0.02       2 ) 0.03   3 ) 0.04       4 ) 0.05 

5) اگر در واکنش سوختن کامل اتانول پس از 50 ثانیه مقدار5.6 لیتر گاز کربن دی اکسید در

شرایط  (STP )  تشکیل شود سرعت متوسط مصرف اکسیژن در این واکنش چند مول بردقیقه است؟

۱) 0.25     2) 0.32    3) 0.42       4) 0.45